RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
na stronę internetową

Właścicielem serwisu https://detektywi-wywiadowcy.pl jest Grzegorz Ściseł prowadząca działalność gospodarczą pod nr NIP 7121490679 i REGON 061430167

posiadająca wpis do rejestru usług detektywistycznych MSWiA pod nr RD-122/2020

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Biuro Detektywistyczne WYWIADOWCY Grzegorz Ściseł z siedzibą w Lublinie, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 3 lok. 27, 20-029 Lublin, dalej zwana Administratorem.
 2.  W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z nami pod adresem mailowym:biuro@detektywi-wywiadowcy.pl lub telefonicznie pod nr tel. 781 500 613;
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umów dot. świadczenia usług oraz obsługi zgłoszeń, natomiast dane pracowników przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy i wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na pracodawcy;
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 b RODO – zawarcie i wykonywanie umowy o świadczenie usług detektywistycznych,
 • 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o usługach detektywistycznych, przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości jak i wynikających z prawa pracy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenie marketingu bezpośredniego usług oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji niniejszej umowy (uzasadniony interes Administratora),
 • 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w przypadku kiedy zleceniodawca odebrał końcowe pisemne sprawozdanie
  z wykonanych czynności w sprawie, w której toczy się postepowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego, kopia sprawozdania przechowywana jest przez okres 2 lat od dnia jego sporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,
 • w przypadku, kiedy zleceniodawca odebrał końcowe pisemne sprawozdanie
  z wykonanych czynności, nie wykonuje się kopi sprawozdania, a wersja elektroniczna (wraz ze wszystkimi danymi) jest trwale usuwana z nośników zewnętrznych bezpośrednio po przekazaniu sprawozdania zleceniodawcy;
 • w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z odbioru danych osobowych zebranych podczas wykonywania czynności, albo nieodebrania ich
  w ustalonym terminie, dane te podlegają zniszczeniu po upływie 5 lat od dnia zakończenia realizacji usługi detektywistycznej, nie później jednak niż bezpośrednio po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zleceniodawcy przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przysługuje prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 1. W przypadku wątpliwości, czy przetwarzanie przez Administratora nie narusza postanowień RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 2. Dane przetwarzane przez Administratora nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jednocześnie informujemy, że w naszej działalności detektywistycznej obowiązują również następujące przepisy prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych
w przypadku osób wobec, których prowadzone są czynności detektywistyczne:

 • Detektyw lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarzają dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
  o usługach detektywistycznych, bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi (art 28a ustawy o usługach detektywistycznych);
 • Ograniczenia praw, osób wobec których wykonuje się lub wykonywano czynności detektywistyczne na podstawie umowy ze Zleceniodawcą;
 • Zgodnie z art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa
  w art. 2 ust. 1 ustawy o usługach detektywistycznych, nie stosuje się przepisów art. 13 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g powyższego rozporządzenia.
Przewiń do góry